Construcció amb línia diagonal (Construction with Diagonal Line)