Max Almy / Omaha, Nebraska, EE.UU., 1948

Compartir